REKLAMA

1000x_banner

Wydarzenia, Z nowej gazety, Z powiatu

O ulgowe przejazdy dla niepełnosprawnych, seniorów i kombatantów

Opublikowano 06 listopada 2012, autor: red.

W odpowiedzi na skargi i wnioski przedstawicieli stowarzyszeń oraz wielu osób, które zgodnie z ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów mają prawo do zniżkowych biletów we wszystkich środkach komunikacji, w tym także w busach, a pomimo tego z prawa tego korzystać nie mogą, Poseł Sławomir Zawiślak (PiS) zdecydował się podjąć kilka interwencji, zarówno w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, jak i u Ministra Transportu oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Interwencje te podjęte zostały w trosce o wyegzekwowanie należnego prawa dla ludzi starszego pokolenia, często schorowanych, utrzymujących się z bardzo niskich emerytur i rent, w tym także kombatantów.

O ulgowe przejazdy dla niepełnosprawnych, seniorów i kombatantów

Niewątpliwie pewnym sposobem na wsparcie dla tych właśnie szczególnie potrzebujących obywateli jest wprowadzenie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego zapisanych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Niestety, praktyczna realizacja przepisów tej ustawy napotyka na wiele nieprawidłowości. Polegają one na tym, iż ulgi ustawowe nie są respektowane przez wielu prywatnych przewoźników, którzy do wiadomości publicznej podają zawyżoną cenę biletu normalnego, a poniżej tzw. cenę komercyjną, stanowiącą 50% ceny biletu normalnego. Tyle że w rzeczywistości wg pasażerów cena komercyjna jest tą normalną, którą muszą zapłacić wszyscy, także ci, którzy zgodnie z powołaną wyżej ustawą są z opłat zwolnieni lub posiadają ulgi ustawowe. 

Sytuacja taka ma miejsce, pomimo tego że koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w komunikacji autobusowej pokrywane są z budżetu Państwa. Procedura zwrotu tych kosztów dla przewoźników polega na tym, iż to samorządy województw przekazują te środki przewoźnikom, o ile przewoźnicy podpisali z samorządami stosowną umowę w tym zakresie. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2008 r. (II CSK 28/08) art. 8a ww. ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kreuje obowiązek, po stronie samorządu województwa, zawarcia takiej umowy ze wszystkimi przewoźnikami. Pomimo tego większość przewoźników prywatnych nie zawiera tego rodzaju umów z samorządami województwa – w samym tylko województwie lubelskim np. w 2011 r. na 253 przewoźników, którym Urząd Marszałkowski wydał zezwolenie na wykonywanie regularnego przewozu osób, umowy w sprawie dopłat do biletów samorząd województwa zawarł zaledwie z 82 podmiotami. Sytuację tę marszałek województwa lubelskiego wyjaśnia w ten sposób, że umowy takie zawierane są z wszystkimi podmiotami, które wystąpią do Urzędu Marszałkowskiego ze stosownym wnioskiem w tej sprawie. Innymi słowy, samorząd województwa nie dysponuje żadnym instrumentem prawnym, którym mógłby zmusić przewoźników do zawierania tych umów, a w konsekwencji do respektowania przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów.

Sytuacja powyższa powoduje, że w gruncie rzeczy w przypadku przejazdu pojazdami licznych przewoźników w województwie lubelskim prawo do biletów ulgowych pozostaje czystą fikcją – województwo lubelskie służy w tym wypadku wyłącznie jako przykład zjawiska występującego jednak w całym kraju.

Odpowiedzi na interwencje w tej sprawie przekonały posła S. Zawiślaka, iż w celu poprawy tej sytuacji konieczna jest zmiana przepisów prawa w taki sposób, aby umowę w sprawie dopłat do biletów samorządy województwa musiały zawierać ze wszystkimi przewoźnikami posiadającymi lub występującymi o zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Z drugiej strony obowiązek zawarcia takiej umowy powinien spoczywać także na samych przewoźnikach pod rygorem utraty zezwolenia.

Temu właśnie celowi służy projekt ustawy przygotowany w Biurze Poselskim, a wniesiony do Laski marszałkowskiej w ostatnim czasie przez posła S. Zawiślaka jako wnioskodawcę wraz z grupą posłów PiS. W projekcie tym do ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wprowadza się przepis, zgodnie z którym samorządy województw zawierają umowy w sprawie dopłat do biletów ulgowych ze wszystkimi przewoźnikami posiadającymi zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym. Z kolei konsekwencją odmowy podpisania takiej umowy przez przewoźnika będzie cofnięcie zezwolenia. W ten sposób wszyscy przewoźnicy zostaną zobligowani w praktyce do przestrzega przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Celem projektu ustawy jest zatem troska o kombatantów i emerytów oraz rencistów.  W toku prac nad projektem ustawy, który mamy nadzieję zostanie skierowany przez Marszałek Ewę Kopacz do prac sejmowych, jak zapewnia ze szczególną mocą sam wnioskodawca, należy zadbać, aby przedsiębiorcy, czyli zazwyczaj prywatni przewoźnicy, mieli zrefundowane i to w krótkim czasie wszystkie koszty ponoszone przez nich z tytułu sprzedaży biletów ulgowych oraz ewentualnie poniesione koszty technicznego wdrożenia systemu sprzedaży biletów ulgowych.  

To w zasadzie jest warunek zmian ustawowych proponowanych przez wnioskodawcę posła S. Zawiślaka i Prawo i Sprawiedliwość w tym zakresie, bazujący na zapewnieniach przedstawicieli obecnej koalicji rządzącej o zabezpieczeniu odpowiednich kwot na ww. refundację w budżecie Państwa. Jeżeli to prawda i cały powstały problem nie wynika z kolejnej próby dokonania przez rządzących oszczędności budżetowych – przy wykorzystaniu nieprecyzyjności  obowiązującego prawa – kosztem najuboższych obywateli RP, to zapewne ten oczekiwany projekt przez bardzo liczne środowiska zostanie sprawnie przeprowadzony przez Sejm RP m.in. wolą Pani Marszałek i koalicji PO-PSL oraz uchwalony wraz z wnoszącą go opozycją.

Komentarze

  1. Modal causes all sorts of workflow issues if you are not using Post Formats

Zostaw komentarz

Redakcja "NOWa Gazeta Biłgorajska" NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAMIESZCZONE KOMENTARZE!


× 2 = cztery

Motocykle, skutery, choppery 125 - Jaki wybrać? Jaki kupić?